Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia przez placówki wsparcia dziennego zajęć pozalekcyjnych w czasie nauki i zajęć w  ferie zimowe z dziećmi zamieszkującymi
w Zambrowie w 2016 roku

Burmistrz Miasta Zambrów, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zambrów w zakresie powierzenia prowadzenia przez placówki wsparcia dziennego zajęć pozalekcyjnych w czasie nauki i zajęć w  ferie zimowe z dziećmi zamieszkującymi w Zambrowie w 2016 roku


I. ZADANIE
Zlecenie polegać będzie na prowadzeniu przez placówki wsparcia dziennego zajęć pozalekcyjnych w czasie nauki i zajęć w ferie zimowe, z dziećmi zamieszkującymi
w Zambrowie z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem, zapewnienie im opieki i wychowania, zabawy, organizacji czasu wolnego, pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań, z uwzględnieniem treści profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w tych zajęciach, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, i Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie
.
II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZADANIA
1. Uczestnikami zajęć, z uwzględnieniem treści profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w tych zajęciach, mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, mieszkający na terenie Miasta Zambrów, z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem, wyłonieni przez organizatora w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły.
2. Zadanie może realizować podmiot, posiadający zezwolenie Burmistrza na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, która spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2015.332 ze zm.)
3. Zajęcia, uczestniczący w nich uczniowie, posiłki – powinny być ewidencjonowane. Kwota  przeznaczona na posiłek dla 1 dziecka w ciągu dnia  nie może być niższa niż 3 zł.
4. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie Zambrowa, najlepiej w rejonach działania szkół podstawowych Nr 3, Nr 4,  Nr 5, i Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie, w godzinach popołudniowych, minimum 2,5 godziny dziennie, w okresie od 25 stycznia do 16 grudnia 2016r., z wyłączeniem okresu wakacji, tj. miesiąca lipca i sierpnia 2016r., przez minimum154 dni i 10 dni w ferie zimowe od 25 stycznia do  5 lutego 2016r., po 5 godzin dziennie, dla minimum 56 uczniów(w ciągu roku).
5. Oferent może złożyć ofertę na realizację całego zadania bądź części (obejmującej rejony poszczególnych szkół, uwzględniając min. 14 uczniów w ciągu roku w rejonie działania danej szkoły).
6. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania poza lokalami szkół, w placówce wsparcia dziennego.

III. ADRESACI KONKURSU
1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.).
2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania
3.Adresaci konkursu muszą prowadzić działalność statutową w zakresie wspierania rodziny
i otaczaniem opieką i wychowaniem dzieci, i mieć zezwolenie Burmistrza na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, która spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2015.332 ze zm.)

IV. WYSOKOŚĆ SRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na realizację całego zadania w 2016 roku planowane są środki finansowe w wysokości 109.200 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście złotych).

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi spełniać kryteria określone w art. 14 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.).
2. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Do oferty przedkładanej w konkursie należy załączyć:
1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – ważny 3 miesiące od dnia wystawienia lub inny dokument stanowiący
podstawie działalności dla podmiotu,
2) statut organizacji
3) kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
4. Do oferty można dołączyć dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, m.in. pisemne rekomendacje, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, ofertę programową, opis bazy lokalowej, wyposażenia, kadry, itp.j
5. Oferta oraz załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:
1)w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie,
2)w przypadku złożenia kserokopii dokumentów - potwierdzenie za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,
3)w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
6. Burmistrz Miasta Zambrów ma prawo żądać dodatkowych dokumentów umożliwiających
w sposób rzetelny ocenę oferty.
7. Kompletna oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu, zaopatrzonym w stosowne pieczęcie i podpisy.
8. Odrzuceniu podlegają oferty :
- złożone po terminie
- złożone przez podmiot nieuprawniony
- niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w niniejszym, ogłoszeniu
9. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa wyżej. W przypadku dostarczenia tylko jednego kompletu załączników, zostaną one losowo dołączone do jednej z ofert – pozostałe oferty pozostaną bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2016r. do godz. 14.00.
2. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 25 stycznia do 16 grudnia 2016r.
3.Oferty należy składać w kopercie z napisem „Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
w czasie nauki i zajęć w ferie zimowe w 2016r.”, osobiście w Sekretariacie MOPS
w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 pok. Nr 326 lub przesłać na adres korespondencyjny:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, pok. 326,
18-300 Zambrów.
4. Decyduje data wpływu oferty do MOPS w Zambrowie, potwierdzona pieczęcią wpływu,
a nie data stempla pocztowego.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,
2) racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione
3) uwzględnione w budżecie zadania,
4) faktycznie poniesione od dnia podpisania umowy do 5 dni od faktycznego zakończenia realizacji zadania,
5) udokumentowane dowodami księgowymi,
6) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo –księgowa
7) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011.6.25)

VIII. BUDŻET ZADANIA
1. Realizacja zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.
2. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty zadania poniesione od dnia zawarcia umowy do 5 dni od faktycznego zakończenia realizacji zadania.
3. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy:
1) podpisać pisemne porozumienie z wolontariuszem,
2) zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w zadaniu, kalkulację czasu pracy wolontariusza, koszty składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia (np. koszt podróży służbowej, diety),
3) prowadzić karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania – zatwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
    4) nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena formalna wniosków:
Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy:
1. złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,
2. złożona jest przez nieuprawniony podmiot,
3. dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu,
4. zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
5. termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
6. nie zawiera informacji umożliwiających ocenę merytoryczną zgodnie z pkt IX ust. 2

Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:
1. sporządzona jest na obowiązującym formularzu,
2. zawiera wszystkie wymagane załączniki,
3. zostały wypełnione wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),
4. prawidłowo sporządzona pod względem formalno – rachunkowym kalkulacja kosztów zadania,
5. wnioskowana kwota na realizację zadania nie przekracza kwoty określonej w pkt. IV
6. złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
7. opatrzona jest wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

2. Ocena merytoryczna wniosków
1.Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
- możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony (dysponowanie odpowiednią do realizowanego zadania bazą lokalową,
- zadeklarowana jakość działania i kwalifikacje osób przy udziale których będą realizowane zadania publiczne,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelności i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
- planowany wkład  rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
2. Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja Konkursowa - powołana przez Burmistrza Miasta Zambrów.
3. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria oceny przyjęte
w ogłoszeniu.

X. TRYB WYBORU OFERT
1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
– 15 stycznia 2016r.
2. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Zambrów

XI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU W 2014 i 2015 r.
Burmistrz Miasta Zambrów w 2014 i 2015 roku nie udzielał dotacji na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w czasie nauki i zajęć w ferie zimowe, z dziećmi zamieszkującymi
w Zambrowie z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem,
z uwzględnieniem treści profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych zajęciach.
Burmistrz Miasta Zambrów na 2016 r. nie udzielał jeszcze dotacji na powierzenie realizacji ww. zadania.
W 2014 roku, koszt zajęć pozalekcyjnych w czasie nauki i zajęć w ferie zimowe, z dziećmi zamieszkującymi w Zambrowie z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem, z uwzględnieniem treści profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych zajęciach, prowadzonych przez Szkoły Podstawowe Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Miejskie Gimnazjum Nr 1 wyniósł 105.963,84zł., a w 2015r. koszt wynosi109.200 zł.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Burmistrz Miasta Zambrów zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert bez podania przyczyny.
2)  odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.
2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta
2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu


Zambrów, dn. 23.12.2015r.

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org