Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Miasta Zambrów w 2016 roku

Burmistrz Miasta Zambrów, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zambrów w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Miasta Zambrów w 2016r.


I. ZADANIE
Zlecenie polegać będzie na organizacji wypoczynku wielodniowego zimowego z uwzględnieniem działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dla uczniów zamieszkujących w Zambrowie, z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem – w formie powierzenia realizacji zadania.

II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZADANIA
1. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie Miasta Zambrów, wyłonieni przez organizatora w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły.
2. Wypoczynek zorganizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102 z późniejszymi zmianami)
3. Z wypoczynku objętego ofertą skorzystać będzie mogło minimum 20 uczestników. Jako uczestnika nie kwalifikuje się kadry.
4. Wypoczynek powinien być zorganizowany w Zakopanem lub najbliższych okolicach, oddalonych w promieniu 10 km od Zakopanego i musi trwać minimum 7 dni (z przejazdem).
5. W programie wypoczynku należy uwzględnić w szczególności działania promujące profilaktykę przeciwalkoholową i zdrowy styl życia, a ponadto naukę jazdy na nartach.
6. Wypoczynek powinien być zorganizowany w terminie od 23.01. – 7.02.2016r.

III. ADRESACI KONKURSU
1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118z późn. zm.).
2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3.Adresaci konkursu muszą prowadzić działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży potwierdzoną odpowiednim zapisem w statucie.

IV. WYSOKOŚĆ SRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na realizację zadania w 2016 roku planowane są środki finansowe w wysokości 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi spełniać kryteria określone w art. 14 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.).
2. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Do oferty przedkładanej w konkursie obowiązkowo należy załączyć:
1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – ważny 3 miesiące od dnia wystawienia lub inny dokument stanowiący podstawie działalności dla podmiotu,
2) statut organizacji
3) kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
4. Do oferty można dołączyć dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, m.in. pisemne rekomendacje, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne, ofertę programową, opis bazy noclegowej
5. Oferta oraz załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:
1)w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie,
2)w przypadku złożenia kserokopii dokumentów - potwierdzenie za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,
3)w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
6. Burmistrz Miasta Zambrów ma prawo żądać dodatkowych dokumentów umożliwiających w sposób rzetelny ocenę oferty.
7. Kompletna oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu, zaopatrzonym w stosowne pieczęcie i podpisy.
8. Uchybienia formalne (w tym także brak jakiegokolwiek załącznika wymienionego wyżej) powodować będą odrzucenie oferty bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.
9. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa wyżej. W przypadku dostarczenia tylko jednego kompletu załączników, zostaną one losowo dołączone do jednej z ofert – pozostałe oferty pozostaną bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2015r.
2 .Zadanie powinno być realizowane w okresie ferii zimowych, tj. od dnia 23 stycznia do 7 lutego 2016r.
3.Oferty należy składać w kopercie z napisem „Oferta na wypoczynek zimowy w 2016r.”, osobiście w Sekretariacie MOPS w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 pok. Nr 326 lub przesłać na adres korespondencyjny:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, pok. 326,
18-300 Zambrów.
4. Decyduje data wpływu oferty do MOPS w Zambrowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,
2) racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione
3) uwzględnione w budżecie zadania,
4) faktycznie poniesione od dnia podpisania umowy do 14 dni od faktycznego zakończenia realizacji zadania,
5) udokumentowane dowodami księgowymi,
6) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo –księgowa
7) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VIII. BUDŻET ZADANIA
1. Realizacja zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.
2. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty zadania poniesione od dnia zawarcia umowy do 14 dni od faktycznego zakończenia realizacji zadania.
3. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy:
1) podpisać pisemne porozumienie z wolontariuszem,
2) zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w zadaniu, kalkulację czasu pracy wolontariusza, koszty składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia (np. koszt podróży służbowej, diety),
3) prowadzić karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania – zatwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
  4) nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena formalna wniosków:
Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy:
1. złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,
2. złożona jest przez nieuprawniony podmiot,
3. dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu,
4. zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
5. termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
6. nie zawiera informacji umożliwiających ocenę merytoryczną zgodnie z pkt IX ust. 2 (tabela)
7. jest niekompletna – brak kompletu wymaganych załączników lub podpisów

Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:
1. sporządzona jest na obowiązującym formularzu,
2. zawiera wszystkie wymagane załączniki,
3. zostały wypełnione wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),
4. prawidłowo sporządzona pod względem formalno – rachunkowym kalkulacja kosztów zadania,
5. wnioskowana kwota na realizację zadania nie przekracza kwoty określonej w pkt. IV
6. złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
7. opatrzona jest wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

Oferta, która nie spełnia wszystkich ww. kryteriów zostanie odrzucona z powodów formalnych.

2. Ocena merytoryczna wniosków
1.Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Lp. Kryterium oceny Punktacja
1. Rzeczywista możliwość realizacji zadania
0 - 10
2. Atrakcyjność i nowatorstwo oferty programowej oraz trafność wyboru zajęć dla dzieci i młodzieży 0 - 10
3. Ocena warunków lokalowych oraz zasobów materialnych niezbędnych do realizacji zadania 0 - 10
4. Zasadność zaplanowanych kosztów  0 - 10
5. Ocena kadry pod względem kwalifikacji do prowadzenia tego typu placówek oraz doświadczenia w pracy z dziećmi  0 - 10
6. Ocena wkładu pracy wolontariatu 0 - 10
7. Dotychczasowa współpraca z MOPS w Zambrowie lub z Urzędem Miasta w Zambrowie 0 - 10

2. Maksymalna punktacja wynosi 70 pkt. Oferty, które nie uzyskają 40 punktów, nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.
3. Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja Konkursowa - powołana przez Burmistrza Miasta Zambrów.
4. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria oceny przyjęte w ogłoszeniu.

X. TRYB WYBORU OFERT
1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
– 4 stycznia 2016r.
2. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Zambrów

XI. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW
1. Oferenci przed podpisaniem umowy, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, zobowiązani są do przedłożenia:
1) aktualizacji harmonogramu realizacji zadania,
2) aktualizacji kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji,
2. Nieprzedłożenie wymaganych załączników w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
3. Burmistrz Miasta Zambrów może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy:
1) podmiot utraci zdolność do czynności prawnych,
2) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu,
3) zakres realizacji zadania (merytoryczny lub finansowy) znacząco różni się od przedstawionego w ofercie.

XII. ROZLICZENIE DOTACJI
1. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).
2. Do sprawozdania należy obowiązkowo dołączyć materiały dokumentujące podjęte działania (w szczególności: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, publikacje, materiały promocyjne).
3. W przypadku gdy, sprawozdanie zwiera błędy/uchybienia podmiot zostanie wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentacji.
4. Burmistrz Miasta Zambrów, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem
5. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonywania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania, zarówno w miejscu wykonywania zadania jak i w siedzibie podmiotu.

XIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU W 2014 i 2015 r.
Burmistrz Miasta Zambrów w 2014 i 2015 roku nie udzielał dotacji na organizację wypoczynku wielodniowego zimowego z uwzględnieniem działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dla dzieci i młodzieży - uczniów zamieszkujących w Zambrowie, z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem.
Burmistrz Miasta Zambrów na 2016 r. nie udzielał jeszcze dotacji na powierzenie realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży
W 2014 roku, koszt organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniósł 12.450 zł, uczestniczyło 15 uczniów, a w 2015r. koszt wyniósł 17.000 zł, uczestniczyło 20 uczniów.

Zambrów, dn. 9.12.2015r.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie w formacie pdf.

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org