Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie, 18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz o naborze na to stanowisko.

1.Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe  o kierunku administracyjnym, ekonomicznym, prawniczym,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) znajomość przepisów prawnych: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz kodeks postępowania administracyjnego.
    
2.Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w urzędzie administracji publicznej, w tym w jednostce  pomocy społecznej,
b) znajomość przepisów prawnych: ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, ustawa
    o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
c) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do obsługi
    świadczeń rodzinnych,
d) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej i innymi,
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
f) umiejętność pracy w zespole,

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) uczciwość,
g) rzetelność,
h) asertywność,
i) zaangażowanie,
j) zdolności organizacyjne,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) znajomość przepisów prawnych: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa
    w wychowaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, ustawy o wsparciu kobiet
    w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
    publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach z funduszu
    ubezpieczeń społecznych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeks
    postępowania administracyjnego oraz aktów wewnętrznych MOPS, np.: Regulaminu Pracy MOPS,
    Instrukcja kancelaryjnej MOPS, itp.,
b) przyjmowanie wniosków, w tym elektronicznie, kompletowanie dokumentacji, również w formie
   elektronicznej oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych,
   alimentacyjnych i wychowawczych, wprowadzanie wniosków do systemów dziedzinowych i ich
   obsługa,
c) prowadzenie postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych,


d) sporządzanie projektów decyzji w prowadzonych sprawach, pism,
e) prowadzenie rejestrów świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych,
f) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych,
g) sporządzanie sprawozdawczości, w tym elektronicznej z realizacji świadczeń rodzinnych,
    wychowawczych i alimentacyjnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
h) prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń,
i) zastępowanie pracownika referatu w czasie jego nieobecności,  
j) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Dyrektora MOPS.

5.Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny
    List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
   “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie
   pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
   1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.992)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
    uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku
    zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza
    medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo
   skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
   z Krajowego Rejestru Karnego),
i) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
j) kopia dowodu osobistego,
k) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga!  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu
               pracodawcy oryginały ww. dokumentów.


6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Zambrowie , ul. Fabryczna 3 pok.326 i dokonanie wyboru kandydata na stanowisko
             urzędnicze na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:
a) dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka
    Pomocy Społecznej w Zambrowie (sekretariat) lub pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 3 p.326
18 – 300 Zambrów
       z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze”
     w terminie do 12 czerwca 2017 r.  do godz. 11.00.
b) dokumenty, które wpłyną do MOPS w Zambrowie po upływie w/w terminie nie będą rozpatrywane,
c) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
     kwalifikacyjnej,
d) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie zastrzega sobie prawo zakończenia
     postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze lub jego unieważnienie w każdym czasie,
     bez podania przyczyny,

e) o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą
      pocztową,
f) informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w MOPS w Zambrowie,
      na stronie internetowej MOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Zambrów, dn. 26.05.2017r.        

Dyrektor MOPS w Zambrowie
         Janina Komorowska

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org