Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie, 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3 informuje o wolnym stanowisku urzędniczym w Referacie kadr, spraw organizacyjnych i dodatków mieszkaniowych oraz o naborze na to stanowisko.

1.Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe ,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) znajomość przepisów prawnych: ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy „Prawo energetyczne” – w zakresie dodatków energetycznych, kodeks postępowania administracyjnego,

2.Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w urzędzie administracji publicznej,
b) znajomość przepisów prawnych:  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, ustawy
    prawo zamówień publicznych, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    i ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c) doświadczenie w pracy w dodatkach mieszkaniowych,
d) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
e) doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z ustawą  prawo zamówień publicznych
    i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
f) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej i innymi,
g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
h) umiejętność pracy w zespole,

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) uczciwość,
g) rzetelność,
h) asertywność,
i) zaangażowanie,
j) zdolności organizacyjne,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) znajomość ustaw: ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy „Prawo energetyczne” – w zakresie
    dodatków energetycznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, kodeks
    postępowania administracyjnego, ustawy prawo o zamówieniach publicznych, ustawy o działalności
    pożytku publicznego i o wolontariacie, a także ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
    oraz aktów wewnętrznych MOPS, np. Regulaminu Pracy MOPS, Instrukcji kancelaryjnej MOPS, itp.,
b) prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych: przyjmowanie wniosków, w tym elektronicznie, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach
o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
c) prowadzenie spraw z zakresu dodatków energetycznych, przyjmowanie wniosków, w tym elektronicznie, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach
o przyznanie dodatku energetycznego,


d) sporządzanie projektów decyzji w prowadzonych sprawach, pism,
e) prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw,
f) sporządzanie list wypłat,
g) sporządzanie sprawozdawczości, w tym elektronicznej, informacji, itp.,
h) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, ogłaszanie konkursów ofert,  itp.,
i) sporządzanie zakupów dla MOPS,
j) sporządzanie sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi,
k) prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych,
l) wykonywanie czynności związanych z eksploatacją i likwidacją środków trwałych i nietrwałych,
m) prowadzenie składnicy akt w MOPS w Zambrowie, wykonywanie czynności archiwalnych,
n) zastępowanie pracownika referatu prowadzącego sprawy z zakresu przemocy w rodzinie, kadr ,
    spraw organizacyjnych w MOPS,
o) zastępowanie pracownika obsługującego sekretariat MOPS,
p) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego i Dyrektora MOPS,

5.Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny,
    List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
   “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie
   pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
   1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.992)”,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
    uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku
    zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza
    medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo
   skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
   z Krajowego Rejestru Karnego),
i) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
j) kopia dowodu osobistego,
k) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

Uwaga!  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu
               pracodawcy oryginały ww. dokumentów.


6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
              w Zambrowie , ul. Fabryczna 3 pok.326 i dokonanie wyboru kandydata na stanowisko
              urzędnicze w Referacie Kadr,  Spraw Organizacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych na jej
              podstawie.
7.Termin i sposób składania ofert:
a) dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka
    Pomocy Społecznej w Zambrowie (sekretariat) lub pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 3 p.326
18 – 300 Zambrów
       z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze”
     w terminie do 12 czerwca 2017 r.  do godz. 11.00.

 

b) dokumenty, które wpłyną do MOPS w Zambrowie po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane,
c) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
     kwalifikacyjnej,
d) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie zastrzega sobie prawo zakończenia
     postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez
     podania przyczyny,
e) o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą
      pocztową,
f) informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w MOPS w Zambrowie,
      na stronie internetowej MOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

Zambrów, dn. 26.05.2017r.         Dyrektor MOPS w Zambrowie
                                                           Janina Komorowska

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org