Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
ogłasza nabór na  stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna - umowa zlecenia o świadczenie usług asystenta rodziny

Przewidywany termin zatrudnienia: 18.07. 2016 r. do 31.12.2016r.


1.Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie;
* wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
* wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
  studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze
   rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż
   pracy z dziećmi lub rodziną, lub
* wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co
   najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
    rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
   został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
   zatwierdzonego przez sąd;
i) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne
   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej iinnymi,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) umiejętność opracowywania planu pracy z rodziną j jego realizacja,
j) umiejętność udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
k) umiejętność wspierania aktywności społecznej rodzin,
l) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca
   2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych
   z pomocą społeczną


3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne.


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres zadań asystenta rodziny określa art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.2015.332).
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny . Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
– współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, MOPS,
   PCPR, placówki opiekuńczo-wychowawcze, itp.,
– pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
– pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
– merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność
   społeczną,
– motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.


5.Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny
    List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
   “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie
   pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
   1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.992)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
    uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku
    zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza
    medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo
   skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
   z Krajowego Rejestru Karnego),
i) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
j) kopia dowodu osobistego,
k) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga!  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu
               pracodawcy oryginały ww. dokumentów.


6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
              w Zambrowie , ul. Fabryczna 3 pok.326 i dokonanie wyboru kandydata na asystenta rodziny
              na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie (sekretariat) lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 3 p.326
18 – 300 Zambrów

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”

w terminie do 14.07.2016 r.  do godz. 11.00.

 


Zambrów, dn. 6.07.2016r.        

Dyrektor MOPS w Zambrowie
         Janina Komorowska

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org