Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Konkurs na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie, 18-300 Zambrów,
ul. Fabryczna 3, ogłasza konkurs na 3 stanowiska do spraw świadczeń wychowawczych.
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze i administracyjne);
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej;
7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do
    obsługi świadczeń rodzinnych.
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole;
2. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3. zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4. dokładność i samodzielność;
5. znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz.195).

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1. Przyjmowanie wniosków, w tym elektroniczne, kompletowanie dokumentacji również w formie elektronicznej oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wprowadzanie wniosków do systemów dziedzinowych
i ich obsługa ;
2.  prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych;
3.  sporządzanie projektów decyzji;
4.  sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
5.  sporządzanie sprawozdawczości, w tym elektronicznej;
Praca biurowa na w/w stanowisku na pełnym etacie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys – curriculum vitae;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentów potwierdzających:
a) staż pracy,
b)  wykształcenie,
c)  posiadane uprawnienia i ukończone kursy, szkolenia.
4. oświadczenie kandydata:
a) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych;
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata,
z dopiskiem "Nabór na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych" do 18 marca 2016 r., do godz. 15.30, na wskazany adres:
                                             Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej
                                            18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
                                            Pokój 326.
2. Dokumenty, które wpłyną do MOPS w Zambrowie po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zambrowie zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowiska do spraw świadczeń wychowawczych lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
5. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.
6. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w MOPS w Zambrowie , na stronie internetowej MOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


     
Zambrów, dn. 4.03.2016r.

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org