Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi to zespół zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia tych funkcji. Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w pieczy zastępczej.

Rodziny zagrożone kryzysem są monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i inne instytucje, w tym także – w razie potrzeby – przez Policję i kuratorów sądowych.

Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej pomocy asystenta rodziny.

Asystent rodziny

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2015.332, ze zm). Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.

Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, motywuje do podejmowania działań, wspiera w realizacji wyznaczonych celów. Nie wyręcza, a wskazuje, nie każe ale motywuje i wspiera. Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest zawsze prowadzona za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego.

Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już  zostało  umieszczone poza rodziną.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 21.

Ponadto proponujemy:

  • poradnictwo w Punkcie konsultacyjno-informacyjnm dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych  przy PCPR w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 133 (poradnictwo prawne i psychologiczne).
  • poradnictwo prawne w MOPS w Zambrowie – w poniedziałki w godz. 14.00-15.00
 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org