Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie informuje, że:

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać od dnia 24 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 323

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, w pokoju nr 323, od poniedziałku do wtorku  i od czwartku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną:

 • za pomocą systemu teleinformatycznego:
  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
 • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji


Informacja ogólna

Osoby uprawnione
Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje:

 1. matce
 2. ojcu
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka
 4. opiekunowi prawnemu dziecka


Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia.
Na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
a. na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • 800.00 zł(art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) lub
 • 1200.00 zł.w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne art. 5 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

b. Na drugie i kolejne dziecko bez względu na sytuację dochodową.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 

 1. 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);
 2. 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 8 pkt. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 3. 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 4. 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.

 

Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego

Termin na złożenie wniosku:

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016 r. (art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Innymi słowy osoba uprawniona, która chce uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie prawa do tego świadczenia w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.
Wnioski składane po tym terminie skutkować będą przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.
Okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego:
Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, z uwzględnieniem sytuacji każdego wnioskodawcy indywidualnie, na okres:

 • Od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. (w przypadku osób uprawnionych, które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.);
 • Od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 r. (w przypadku osób uprawnionych, które złożą wniosek po 1 lipca 2016 r.);

W art. 13 ust. 4 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze określono dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w zależności od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy dołącza się odpowiednio :

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f PDOFizU każdego członka rodziny (art. 13 ust. 4 pkt 1 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o (art. 13 ust. 4 pkt 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko:
a. wysokości dochodu,
b. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (art. 13 ust. 4 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci):
a. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. a Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
b. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. b Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
c. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. c Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),

4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

5. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

6. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

7. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) - składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

8. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. g Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit.h Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko:
o zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. h tire 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) lub
o  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. h tire 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);,

10. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

11. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. j Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

12. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 1 lit. k Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

13. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm) - (§ 2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);

14. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (§ 2 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);

15. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (§ 2 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);

16. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (§ 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);

17. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (§ 2 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);
18. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (§ 2 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze);.

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie.

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org